lørdag 30. juni 2007

Altruistiske aper?

"Biologer har lenge sett på altruisme – det å hjelpe andre uten å få noe igjen – som noe unikt for mennesket. Nå mener tyske forskere at våre næreste slektninger i dyreriket, sjimpansene, er riktig så hjelpsomme, de også.

[...]

For blant flokkdyr - som mennesker - er det en fordel å være populær dersom man vil få formert seg og få hjelp til å ta vare på barna.
Det gjør at god moral og en hjelpende hånd er gode redskaper i livets popularitetskonkurranse, og dermed en evolusjonær faktor.

[...]

De har nemlig vist at sjimpanser også hjelper artsfrender de ikke kjenner – og ikke kan vite at de vil få noen gevinst av å hjelpe.

[...]
i fjor publiserte Nature forskningsresultater fra arbeidet til Felix Warneken i Leipzig som viste at sjimpanser hjalp mennesker med å plukke opp penner de hadde mistet.
Dette uten at hjelpsomheten hadde noen umiddelbare fordeler for apen. Problemet var at denne undersøkelsen viste at sjimpansene hjalp menneskelige omsorgspersoner de kjente fra før av, og som hadde gitt dem mat før.
Med andre ord kan vi snakke om en ganske så sterk egeninteresse fra apenes side.

[...]

Ved hjelp av et kløktig eksperiment der sjimpansene kunne hjelpe en medsjimpanse med å åpne en dør (det var mat bak døren, men det visste ikke hjelperen) viste det seg at sjimpanser stiller opp for hverandre nesten 80 prosent av tiden.

Forskning.no 29.jun 2007

mandag 25. juni 2007

Petter Dass - en arrogant helvetespredikant

"– Den historiske Petter Dass er veldig forskjellig fra det glansbildet som lenge har vært tegnet av ham, skriver Rune Blix Hagen i siste utgave av tidsskriftet Humanist.

[...]

Og dette kan ikke bare bortforklares med at ”Petter Dass var et barn av sin tid”.
– Både blant geistligheten og blant jurister i Danmark-Norge finner vi tendenser til nye tanker på slutten av 1600-tallet – tanker som bidro til et oppgjør med de forrige generasjoners heksetro. Det finnes ikke antydninger til slik nytenkning hos Dass, mener Blix Hagen.

[...]

Han legger til at Dass’ regnskaper viser at han ikke bare var ivrig med å preke Guds ord til folket.
– For å styrke sin posisjon som prest og embetskjøpmann gikk han ikke av veien for brennevinssalg, forfalskninger, bakvaskelser og bestikkelser, hevder Blix Hagen."

Humanist / Fri Tanke 25.6.2007

En skikkelig dass!


søndag 24. juni 2007

Mediedekning: Trodde kristendommen fikk hardere medfart

"I sin masteroppgave har student Sindre Storvoll sett på pressedekningen av kristendom og islam i utvalgte uker fra jul 2005 til og med påske 2006. Hovedtrenden er at ni aviser og NTB som han har undersøkt, dekker kristne saker med positivt farge, og saker om islam med svært negativ maling.

Det siste er Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, ikke overrasket over.
– Hvis dette hadde kommet fram i en tid uten drapstrusler, brenning av flagg og terror, ville jeg vært veldig bekymra. Men dette går jo midt inn i den mest intense striden rundt Muhammed-karikaturene, poengterer Kokkvold.
Han er ganske sikker på at med tilsvarende hendelser med et kristent utgangspunkt, ville resultatet for kristenstoffet vært helt annerledes.
– Men jeg trodde at abortsak og homofilistrid ville få større utslag. Jeg har til og med sagt at jeg tror deler av Den norske kirke får hardere og mer kritisk omtale enn fortjent, fordi mediene har en tendens til det politisk korrekte."

Vårt Land, 23.06.2007

"De fleste sjangrene er representert i undersøkelse. Det viser seg at den klassiske nyhetsartikkelen har den mest negative vinklingen, mens kommentarer og reportasjer peker i positiv retning."

Nettavisen, 22.06.07
Det siste er litt tankevekkende.


Slakter innsatsen mot omskjæring

"Helsevesenet rapporterer ikke om omskjæring, og ennå er ingen blitt dømt.
– Feighet og ensidig fokus på dialog har gått på bekostning av jentene, sier Saynab som siden 2000 – da hun sto fram i TV2 – har vært en offentlig frontfigur i kampen mot kjønnslemlestelse.

[...]

– Hver gang det kommer et nyttig tiltak som kanskje kan redde norske jenter fra kjønnslemlestelse, kommer Hallelujah-gjenger som roper om stigmatisering og «nei, det kan vi ikke gjøre. Nei, det er diskriminerende». Disse gjengene består av kulturrelativister som har inngått en usalig forening med noen av de mest konservative kreftene i innvandrermiljøene. Dette har nesten fått et nyreligiøst preg, sier [Gerd] Fleischer, som forventer at den nye handlingsplanen virkelig skal ha tiltak som avverger overgrep mot jenter i Norge."

Dagsavisen, 23. juni 2007
Nei, dette må vi nesten ha en dialog om!


lørdag 23. juni 2007

Svakere oppslutning om Kirken

Ny statistikk fra SSB viser at andelen døpte blant landets nyfødte synker. Det er også færre som gifter seg i kirken, går til gudstjeneste og flere som melder seg ut. Men kirkelig konfirmasjon vinner terreng.
Andelen kirkemedlemmer var nede i 82,7 prosent i slutten av 2006, etter et fall på rundt 68.000 medlemmer. Ett år tidligere var andelen 84,9 prosent. Mesteparten av denne nedgangen skyldes oppryddingen i kirkeregisteret, men raten av ”friske utmeldinger” har også økt. Mens det var 6038 som meldte seg ut i 2005, økte dette til 8134 i 2006, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fri Tanke, 19.6.2007
Ikke noe sjokktall akkurat, men det går da rette veien. Flere tall i artikkelen.
Hvis du har glemt å melde deg ut kan du gjøre det her:


fredag 22. juni 2007

Hvit magi og røde tall

"Både kristne og muslimer i dagens Norge vil apologetisk hevde at religion ikke er farlig. Hvorfor trenger man da dialog med disse ufarlige grupper i samfunnet?"

Geir Levi Nilsen, Aftenposten, 21.06.07
Et svært så leseverdig innlegg!

Se forøvrig Hvem diskriminerer hvem?

"Myndighetene kan ikke tillate at religiøse ledere bruker menneskerettighetene til å krenke og diskriminere kvinner, barn og homofile."

Beate Gangås, (likestillings- og diskrimineringsombud) Aftenposten 08.06.07torsdag 21. juni 2007

Uærlighet i religionsdebatten

"Nye, liberale og MEGET abstrakte teologiske – nærmest halvsekulære filosofiske – posisjoner framstilles som det «egentlige» innholdet i religionene. Dermed blir religionskritikkens angrep forfeilet. Problemet med disse utfluktene er at religionene er ganske tydelige i sine presentasjoner av sin guddom. Gjennom hundrevis av år har konkrete forestillinger om gud, virkelighet, rett og galt blitt presentert og trodd på. Etter hvert som de klassiske forestillingene blir mindre og mindre troverdige, har det utviklet seg to strategier blant religiøse apologeter. På den ene siden de som likevel forsøker et gjennomført forsvar for de klassiske forestillingene, og hvor vitenskapens verdensbilde avvises og de hellige tekstenes absolutte sannhet understrekes. På den annen side liberalteologenes metaforiske forklaringer på de hellige tekstene utsagn, samtidig som vitenskapen innrømmes plass til å forklare virkeligheten, mens man forsøker å bevare et eget ”domene” for religiøse ”sannheter”"

Lars Gule, Dagbladet, 21.06.2007
Kronikken kommer på bakgrunn av denne innsiktsløse kronikken.


tirsdag 19. juni 2007

Troens forsvarere

"GJENNOM MANGE hundre år er vi blitt fortalt at uten religion er vi bare egoistiske dyr som kjemper for vår egen del, vår eneste moral er en ulveflokks moral. Bare religion, blir det sagt, kan løfte oss opp på et høyere åndelig nivå. I dag, da religion blir kilden til morderisk vold verden over, lyder forsikringene om at kristne, muslimske eller hinduistiske fundamentalister bare misbruker og perverterer det ærverdige, åndelige budskapet til sin tro, mer og mer hult. Hva med å gjenreise ateismens verdighet, et av Europas flotteste arvestykker og kanskje vår eneste mulighet til fred?

[...]

Det vi kan lære av dagens terrorisme er at hvis Gud finnes, er alt tillatt, også å sprenge tusenvis av uskyldige mennesker i lufta. I hvert fall for dem som hevder at de handler direkte på Guds vegne, ettersom en direkte forbindelse til Gud klart rettferdiggjør bruddet på enhver kun menneskelig begrensning og ethvert menneskelig hensyn. Fundamentalistene har kort og godt ikke blitt noe annerledes enn de «gudløse» stalinistiske kommunistene, som kunne tillate seg alt, ettersom de anså seg selv som direkte instrumenter for sin guddom, Den historiske nødvendigheten av framskritt mot kommunismen."

Slavoj Zizek, Dagbladet, 17.03.2006

fredag 15. juni 2007

- Svenske skoler driver humanistisk indoktrinering

"Yohannes Asrat fra Jerusalem Evangelical Church i Stockholm tar opp kampen mot humanismen i dokumentarfilmen "Humanismen: De västerländska ländernas religion" – Humanismen er en veldig farlig religion, mener han.

[...]

I dokumentarfilmen slår Asrat fast at humanismen bygger på en rekke forutsetninger som det er umulig å bevise; evolusjon, naturalisme, ateisme og moralsk relativisme.
– Alt dette baserer seg på troen på at det ikke finnes noen Gud. Blant annet ser jeg evolusjonsteorien som en unnskyldning for å gjøre hva man vil, fordi man ikke trenger å stå til ansvar for noen, mener Asrat."

Fri Tanke, 14.6.2007
Moralsk relativisme er kanskje det mest tåpelige konseptet som vestlige tenkere har befattet seg med, og det blir flittig brukt i religiøs propaganda.

torsdag 7. juni 2007

Ein av syndarane er dr. Luther

"Denne usemja er eit karakteristisk drag ved moderne luthersk kyrkjesoge. Det galdt skilsmisse, helvete, kvinnelege prestar, og no homofili i kyrkja. Utfallet er alltid det same:
Etter ei tid kjem det store fleirtalet vandrande etter det omstridde mindretalet som braut ut av den rådande læra.

[...]

Det er dr. Martin Luther som er problemet. Han avskaffa læreautoriteten, paven. I staden sette han to andre autoritetar: Mennesket og Bibelen. Skrifta åleine var vegen til Gud. Og mennesket skulle møte Gud åleine, på tomannshand, utan at kyrkja og paven gjekk imellom.
Trua vart ei personleg sak, og samvitet vart los og kompass når det galdt tru og moral. Det er farleg å gjere mot samvitet sitt, sa Luther.

[...]

Det er denne tunge, tyske arven som i dag sprengjer kyrkja. Ikkje eingong truande kristne let seg kalle til orden.
Men det er også denne tunge, tyske arven som har vore med og skapt dei fridomane vi i dag nyt godt av: Tankefridom, ytringsfridom, forsamlingsfridom og alt det andre.
Gud var i sine velmaktsdagar ikkje for den slags. Gudar er ikkje det. Gudar kjenner sanninga og sanningane. Kritikk, opposisjon og tøv vil dei ikkje ha.
Vårt sekulære samfunn er eit barn også av dei kristne tenkjarane Martin Luther, René Descartes og Immanuel Kant. At dei skulle vere medansvarlege for den avkristninga av Europa vi dagleg kan sjå, ville nok forskrekke dei."

Andreas Skartveit, Aftenposten, 07.06.07
En bra oppsummering av bl.a. Luthers bidrag til sekulariseringen.
(Se også: "Bra" sitater av Martin Luther.)

søndag 3. juni 2007

Europeere flest skjønner mer

"Amerikanerne ligger ofte et hestehode foran på forskningsfronten, men allmennkunnskapene ser ut til å være bedre hos europeere. Bare 40 prosent av amerikanerne aksepterer evolusjon, et lavere tall enn i noe land i Europa.

[...]

- Måten vi karakteriserer religiøse fundamentalister i både Tyrkia og USA, er at de begge er fra én-bok-religioner, uttaler Miller i ei pressemelding.
- Fundamentalister i dette landet sier at alt du trenger å vite finnes i Bibelen, punktum. Islamister sier at alt du trenger å vite finnes i Koranen, punktum. "

Forskning.no, 18.feb 2007Det andre Midtøsten

«Hvordan ser folk i vesten på oss?» Spørsmålet stiller meg i forlegenhet. Flere av mine bekjente følger med på vestlig media. De følger med på sine egne medier. De er grundig lei og føler en hjelpeløshet i sin doble kamp. På den ene siden jobber de for et mer åpent, mer sekulært, mer rettferdig Midtøsten. På den andre siden kjemper de mot vestens vrangbilde som gir direkte utslag i utenrikspolitiske handlinger og i den allmenne (mis)forståelsen av Midtøsten.

Jørgen Jensehaugen, Dagbladet, Lørdag 02.06.2007
Han kommer med en hel del gode eksempler på sekulariserte arabere. Dette synes jeg er viktig. Ved å svartmale situasjonen mister vi de positive tegnene av syne, og alle fremstår som islamister der det eneste som hjelper er en kule i pannebåndet. I stedet for bare å krisemaksimere er det en fordel om man også fremhever det positive. Ikke det positive i religionen (man er da ateist tross alt), men i befolkningen som tilfeldigvis lever i området der religionen er mest utbredt.

Anbefaler dessuten også Islamkritisk balansekunst i Fri Tanke.

Lovsang er rus

"Domkantor i Kristiansand domkirke, Andrew Wilder, mener den moderne lovsangen i frikirkelige møter er en kunstig måte å skape hengivenhet på.
– Tar man vekk den høye musikken, vil disse miljøene få problemer, sier Wilder til Fædrelandsvennen."

Vårt Land, 25.05.2007

[statistikk] Politikerna flyr Svenska kyrkan

"Cirka två tredjedelar, 64 procent, av riksdagsledamöterna är medlemmar i Svenska kyrkan. Den siffran skiljer sig från befolkningen som helhet där 75 procent är medlemmar. Det visar en undersökning som presenteras i Metro.

[...]

Av riksdagsledamöterna är fler än var tredje inte med i Svenska kyrkan. Statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg, båda moderater, samt socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och vänsterpartiets ledare Lars Ohly, är bara fyra av de 127 riksdagsledamöter som gått ur eller aldrig varit med i Svenska kyrkan."

Dagen, 2007-05-28

”Sverige skyggar för debatt om islam”

"I Sverige sopas obekväma frågor om islam under mattan. Sverige präglas av en konfliktskygg debatt om islam. I Sverige attackeras företrädare för en konstruktiv kritik av islam och de utpekas som islamofober i syfte att skrämma dem till tystnad. Det hävdar doktorn i statsvetenskap Lisbeth Linderborg i en debattartikel i Dagens Nyheter."

Dagen, 2007-06-03

Nye millioner til trosopplæring i Den norske kirke

"Fredag 25. mai ble det tildelt nesten 4,7 mill kroner til 27 nye regionale- og nasjonale prosjekt i regi av trosopplæringsreformen i Den norske kirke. For 2008 er beløpet 4,8 mill kroner.

[...]

Disse har fått innvilget sine søknader (tildeling for 2007/2008):

De usynlige i kirken – KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (120 000/85 000)
Spirer til tro' – IdéHospitalet/Verbum forlag (200 000/250 000)
Universell tilrettelegging av kirkens trosopplæring – KA- Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon (156 600/250 000)
Religionsdialog for ungdom – fra ord til handling - Kirkens Nødhjelp (200 000/150 000)
Grensesprengende forkynnelse og undervisning for ungdom – Misjonshøgskolen (250 000/250 000)
Tro og livstolkning i Sapmi – Samisk høgskole (125 000/250 000)
Stadig bedre – kvalitetsverktøy for trosopplæringen - KA Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon (125 000/250 000)
Til hele jorden – Det norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon (100 000/0)
Konfirmant+ – Åsane menighet (130 000/250 000)
Barnet som teolog – Det praktisk teologiske seminar (250 000/250 000)
På tvers av grensene – Møre bispedømmeråd sammen med ACTA, NMSU, KFUK-KFUM (125 000/125 000)
24 Hours festival – Stiftelsen Skjærgårdsgospel (250 000/200 000)
Plattform for planutvikling i trosopplæring for ungdom – IKO- Kirkelig pedagogisk senter (125 000/125 000)
Når jeg så skal ut i verden – Det teologiske Menighetsfakultet (250 000/250 000)
LOVED – ACTA-Barn og Unge i Normisjon (180 000/150 000)
Frivillige medarbeidere i barne- og ungdomsarbeid – Det teologiske Menighetsfakultet (100 000/200 000)
Fra bleier til mobil – barn og unge som etiske forbrukere – Bjørgvin bispedømmeråd (250 000/250 000)
Kan tro praktiseres? Trospraksis for ungdom 14-18 år – Det teologiske Menighetsfakultet (150 000/170 000)
HEL; et helt menneske – et helt liv – en hel kirke – Stavanger bispedømmeråd (62 000/117 500)
Et helhetlig ungdomsarbeid i menighetene – Kristen Idrettskontakt (125 000/125 000)
Plan for trosopplæring for døve/hørselshemmede – Døveprostiet – Det døvekirkelige arbeid (250 000/250 000)
Barns spiritualitet og barneteologi – symposium – Dronning Mauds Minne – Høgskole for førskoleutdanning (40 500/165 500)
Konfirmasjon 2008: Landsdekkende spørreundersøkelse om konfirmasjon – Kirkelig utdanningssenter i nord sammen med Institutt for Kirkeforskning og IKO – Kirkelig pedagogisk senter. (250 000/250 000)
Trusopplæring på digitale arenaer – Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag - Volda (250 000/250 000)
nICY? Konfirmant – Konfirmanter for en rettferdig verden – Norges KFUK-M (250 000/0)
Digital, interaktiv barnebibel – Kommunion as (200 000/250 000)
Søndagsskole på riksdekkende TV – Norsk Søndagsskoleforbund (250 000/0)"

Kirken.no 25.05.2007

Her er det bare å gi på så propagandaen når ut til mange nok!

- Jeg brente HIV-positives attester

"HIV-positive lures til å tro at de er kurert på mirakuløst vis gjennom bønn, og sprer deretter smitten videre. Pinsekristne pastorer i Uganda driver en skitten business. Dette forteller avhopperen Moses Solomon Male.

[...]

Male forteller at han også har vært med på å forfalske HIV-resultater, slik at folk skal tro at de er kvitt sykdommen, mens de egentlig fortsatt er HIV positive.
– Jeg har sett det med mine egne øyne. Dette skjer hele tiden. Pastorene lyver og forfalsker attester for å få mennesker til å tro på dem, mens folk gir fra seg sine hus, sine landeiendommer og tømmer bankkontoene sine for å betale for bedrageriet. De pinsekristne pastorene som gjør dette er kriminelle som beriker seg på folks uvitenhet. De rundstjeler dem i Jesu' navn, slår Moses Soloman Male fast."

Fri Tanke, 31.05.2007