torsdag 6. mars 2008

Varannan kvinnlig präst utsatt för diskriminering

"Mer än hälften av Svenska kyrkans kvinnliga präster uppger att de utsatts för diskriminering eller negativ behandling.
Nästan alla upplevts sig diskriminerade (nära 60 procent) på grund av att de är kvinnor säger att detta hänt mer än en gång, en av tre att det hänt mer än tio gånger under karriären. Uppgifterna kommer från en enkät gjord av Kyrkans tidning.
Värst utsatta är kyrkoherdarna, 73 procent har upplevt diskriminering och/eller negativ behandling.
Hela 60 procent av dem som svarat uppger att de blivit diskriminerade av en prästkollega. Vanligast, 19 procent, är att en prästkollega inte vill samarbeta med kvinnan eller ta emot nattvard från henne. "Min handledare tog inte emot nattvarden av mig under mitt pastorsadjunktsår", skriver en kvinna i enkätsvaret.
Näst efter prästkollegerna är det chefer, kyrkorådsledamöter respektive icke prästvigd kollega som var en och stod för ungefär 40 procent av diskrimineringsfallen.

[...]


16 procent berättar att de fått negativa kommentarer, 11 procent upplevde mobbning. Ett fåtal har blivit fysisk trakasserade. 12 procent upplevde att tjänster trots bättre eller likvärdiga meriter gått till manliga sökande."

Dagen.se, 2008-03-06

Ingen kommentarer: